Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden All2Correct

Algemeen
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen All2Correct, hierna te noemen: “Leverancier” en een Opdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
B. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
C. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Kwaliteit
1.1 De Leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing van de Opdrachtgever. De teksten zullen in Standaardnederlands geschreven zijn.

Artikel 2. Geheimhouding
2.1 De Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 3. Offerte
3.1 Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor 14 dagen, tenzij anders is aangegeven op de offerte. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden.
3.2 Alle in de offertes en/of bevestigingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor spoedopdrachten geldt een opslag van 25% en weekendopdrachten een opslag van 50%.
3.3 Wanneer de Opdrachtgever de offerte goedkeurt, is er sprake van een opdracht. Deze opdracht dient bevestigd te worden met een ‘opdrachtbevestiging’. Deze is qua inhoud gelijk aan de offerte. Met dit verschil dat de opdrachtbevestiging door beide partijen ondertekend moet worden (zie artikel 4).
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5 Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Schriftelijke bevestiging
4.1 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever en de Leverancier schriftelijk te worden bevestigd. Als geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en de Leverancier met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 5. Verstrekken van gegevens
5.1 De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Leverancier mogelijk te maken. Van de Opdrachtgever wordt dus verwacht dat hij gegevens tijdig, helder en volledig aanlevert.

Artikel 6. Openbaarmaking en verveelvoudiging
6.1 Voor alle tekstproducties geldt: alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de allerlaatste versie te controleren en goed te keuren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De Leverancier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten indien de Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Als de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven geen controle te willen uitvoeren, is de Leverancier niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten over de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever. Te denken valt aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

Artikel 8. Concepttekst en eenmalige herziening
8.1 Indien na levering van een tekst correctie of aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Een eenmalige herziening is inbegrepen in elke opdracht. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Tussentijdse wijziging, opschorting of ontbinding van de opdracht
9.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden.
9.2 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de Leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. De Leverancier heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
9.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht bij de Leverancier zal deze daarvan mededeling doen of laten doen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. De Opdrachtgever is daarbij verplicht het wel uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Vrijwaring
11.1 De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
11.2 De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
11.3 Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de Gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Artikel 12. Naamsvermelding
12.1 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om haar naam te laten vermelden in het colofon van de publicatie. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de Leverancier openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 13. Eigen promotie
13.1 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de Leverancier de vrijheid om het geleverde product te gebruiken voor de eigen publiciteit of promotie.

Artikel 14. Bewijsexemplaren
14.1 De Opdrachtgever zal, in geval van serievervaardiging, de Leverancier kosteloos een aantal exemplaren van het verveelvoudigde product, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen.

Artikel 15. Kosten, tarieven betaling en incasso
15.1 De honorering van de Leverancier berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
15.2 Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de Leverancier worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
15.3 De Leverancier verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
15.4 Reguliere betalingstermijn
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

15.5 Tussentijdsbetalingen.
De Leverancier heeft het recht, gedurende een opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid tussentijds en voor afronding van een project in rekening te brengen.
15.6 Het niet nakomen van betalingsverplichtingen.
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever worden alle door de Leverancier binnen de overeenkomst aan de Opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de Opdrachtgever in dat geval niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde te gebruiken.
15.7 Herroepen opdracht.
Wanneer de Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de Leverancier zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
15.8 Duurovereenkomsten.
Wanneer de werkzaamheden van de Leverancier bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.
15.9 Beëindigen opdracht.
Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de Opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de Leverancier redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft de Leverancier naast het recht de opdracht neer te leggen, het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.
15.10 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Almere
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Leverancier.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.